نمایش 9 24 36

هیدروکسید کبالت

فرمول : CoH2O2
cas : 12672-51-4- 21041-93-0
نام انگلیسی : Cobalt hydroxide

استات روی دی هیدرات

فرمول : C4H6O4Zn * 2 H20
cas : 5970-45-6
نام انگلیسی : Zinc acetate dihydrate