نمایش 9 24 36

کالسین

فرمول : C30H26N2O13
cas : 154071-48-4
نام انگلیسی : Calcein

دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید

فرمول : C₁₄H₂₃N₃O₁₀
cas : 67-43-6
نام انگلیسی : Diethylenetriaminepentaacetic acid

نمک هپارین سدیم از مخاط روده خوک

فرمول : C26H42N2O37S5
cas : 9041-08-1
نام انگلیسی : Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa

ترت بوتیل متیل اتر

cas : 1634-04-4
فرمول : C₅H₁₂O
نام انگلیسی : tert-Butyl methyl ether 

R2A آگار

نام انگلیسی R2A Agar

محلول استاندارد سدیم

نام انگلیسی Sodium standard solution

کاد لیور اویل

منبع بیولوژیکی روغن کبد ماهی کاد
نام انگلیسی Cod liver oil fatty acid methyl esters
  • توجه : این محصول یک ماده شیمیایی پایه و بسیار خالص جهت تولید ، تحقیقات و امور پژوهشی است و به هیچ وجه یک دارو نیست.

فایکول

cas: 26873-85-8
مترادف Polysucrose 400=پلی ساکارز400
نام انگلیسی Ficoll® solution Type 400, 20% in H2O

فولین

فرمول C10H5NaO5S
مترادف Reagent for phenol and bovine serum albumine acc. to Folin and Ciocalteu
نام انگلیسی Folin-Ciocalteu's phenol reagent

سدیم هیدروکسید یک دهم نرمال

فرمول c(NaOH)
cas 1310-73-2
نام انگلیسی Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrosol® Titrisol®

سدیم یدو استات

فرمول C 2 H 2 I N a O 2
cas 305-53-3
نام انگلیسی Sodium iodoacetate

فنول

فرمول C 6 H 5 OH
cas 108-95-2
نام انگلیسی Phenol

سدیم 1 هگزان سولفونات

فرمول C 6 H 15 N a O 4 S
cas 207300-91-2
نام انگلیسی Natrium-1-hexansulfonat Monohydrat

2و3و5 تری فنیل تترازولیوم کلراید

فرمول C 19 H 15 ClN 4
cas 298-96-4
نام انگلیسی 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride-TCC

پنتا اکسید فسفر

فرمول P 2 O 5
cas 1314-56-3
نام انگلیسی di-Phosphorus pentoxide

سوکسینیک اسید

فرمول C 4 H 6 O 4
cas 110-15-6
نام انگلیسی Succinic acid

تترا متیل اتیلن دی آمین (تمد)

فرمول C 6 H 16 N 2
cas 110-18-9
نام انگلیسی N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine-TEMED

تترا متیل بنزیدین

فرمول C 16 H 20 N 2
cas 54827-17-7
نام انگلیسی 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine

1و4 دی اکسان

فرمول C 4 H 8 O 2
cas 123-91-1
نام انگلیسی 1,4-Dioxane