نمایش 9 24 36

پانتوپرازول سدیم

فرمول : C16H14F2N3NaO4S
cas : 138786-67-1
نام انگلیسی : Pantoprazole sodium

گلیکوژن از صدف

فرمول : C24H42O21
cas : 9005-79-2
نام انگلیسی : Glycogen from oyster

هالامید

فرمول : C7H7ClNNaO2S
cas : 127-65-1
نام انگلیسی : halamide 

ال لیزین مونوهیدروکلراید

فرمول : C₆H₁₅ClN₂O₂
cas : 657-27-2
نام انگلیسی : L-Lysine monohydrochloride

ال لوسین

فرمول : C₆H₁₃NO₂
cas : 61-90-5
نام انگلیسی : L-Leucine

ال-گلوتامین

فرمول : C₅H₁₀N₂O₃
cas : 56-85-9
نام انگلیسی : L-Glutamine

ال سیستین

فرمول : C₆H₁₂N₂O₄S₂
cas : 56-89-3
نام انگلیسی : L-Cystine

ال کارنیتین

فرمول : C₇H₁₅NO₃
cas : 541-15-1
نام انگلیسی : L-Carnitine

اتیلن گلیکول دی متاکریلات

فرمول : C₁₀H₁₄O₄
cas : 97-90-5
نام انگلیسی : Ethylene glycol dimethacrylate

دی فنیل آمین

فرمول : C₁₂H₁₁N
cas : 122-39-4
نام انگلیسی : Diphenylamine

تیومرسال

فرمول : C₉H₉HgNaO₂S
cas : 54-64-8
نام انگلیسی : Thimerosal

استرپتوزوتوسین

فرمول : C₈H₁₅N₃O₇
cas : 18883-66-4
نام انگلیسی : Streptozotocin

پتاسیم هیدروژن فتالات

فرمول : C₈H₅KO₄
cas : 877-24-7
نام انگلیسی : Potassium hydrogen phthalate

متیلن بلو

فرمول : C₁₆H₁₈ClN₃S
cas : 61-73-4
نام انگلیسی : Methylene Blue

دگزامتازون

فرمول : C₂₂H₂₉FO₅
cas : 50-02-2
نام انگلیسی : Dexamethasone

توجه مهم : این محصول یک ماده شیمیایی صرفا تحقیقاتی و پژوهشی بوده و به هیچ وجه یک دارو نیست .