فروشگاه محصولات شیمیایی کالا علم

روش تهیه محلول استاندارد و استاندارد کردن چند ماده شیمیایی

در زير روش هايي از استاندارد کردن چند محلول شيميايي به اختصار توضیح داده شده است :

استاندارد کردن اسيد کلريدريک 2/0 مولار – نرمال:

 ابتدا در يک ارلن حدود 2/0 گرم کربنات سديم ریخته شود و در حدود 20 يا 30 ميلي ليتر آب مقطر حل شود. سپس چند قطره از شناساگر برموکرزول گرین در ارلن وارد شود.

بورت را از اسيد کلريدريکي که بايد استاندارد شود و غلظت حدودي آن 2/0 است پر کرده و تيتراسيون را آغاز گردد تا وقتي رنگ محلول از آبي به سبز تغيير يابد.

 سپس 2 الي 3 دقيقه ارلن جوشانده شود.

مشاهده میشود که رنگ محلول دوباره آبي خواهد شد. تيتر را ادامه داده تا دوباره رنگ محلول سبز شود که اين نقطه پاياني تيتراسيون است.

شايد اين سوال به وجود بيايد که  علت جوشاندن محلول چيست؟

براي پاسخ به اين سوال بايد معادله واکنشي که انجام ميشود را نوشت. وقتي اسيد با کربنات واکنش نشان ميدهد محصولاتي که توليد ميکند اسيد کربنيک و نمک خواهد بود.

ميدانيم که شناساگر برموکرزول گرین در محيط اسيدي سبز ميشود. رنگ سبز اوليه که ديده ميشود ناشي ازتشکيل اسيد کربنيک است و به نقطه پاياني تيتراسيون مربوط نميشود. پس محلول جوشانده میشود تا اين اسيد به آب و دي اکسيد کربن تجزيه شود.

استاندارد کردن محلول نيترات نقره 0141/0 نرمال-مولار :

ابتدا به ميزان 396/2 گرم از نيترات نقرا را در آب مقطر حل کرده و در بالن به حجم 1000 سي سي رسانده میشود .براي استاندارد کردن اين محلول از محلول کلريد سديم 0141/0 نرمال استفاده میشود .يک ميلي ليتر محلول نيترات نقره تقريبا 5/0 گرم cl است.

براي اين کار دقيقا 20 ميلي ليتر کلرايد سديم 0141/0 نرمابل را داخل ارلن ريخته و 1 ميلي ليتر از معرف کرومات پتاسيم به آن اضافه کرده ،محلول نيترات نقره را داخل بورت ریخته  و عمل تيتراسيون انجام میگیرد تا نقطه پاياني زرد متمايل به صورتي يکنواخت فرا برسد.

 استاندارد کردن نيترات نقره 1/0 نرمال – مولار  :

100 ميلي گرم سديم کلرايد خالص که قبلا در دماي 110 درجه سانتيگراد به مدت 2 ساعت خشک شده است را به يک بشر 150 ميلي ريخته و 5 ميلي ليتر آب مقطر به آن اضافه میشود.سپس 5 ميلي ليتر استيک اسيد غليظ اضافه میگردد. در ادامه 50 ميلي ليتر متانول و 5/0 ميلي ليتر شناساگر ائزین یلو به محلول اضافه میشود.

محلول را هم زده(ترجيحا با مگنت استيرر) و با نيترات نقره تيتر کرده و نرماليته آن را محاسبه مینماییم.

توضيح: براي ساختن شناساگر ائوزین وای ميتوانيم 50 ميلي گرم از آنرا در 10 ميلي ليتر آب حل کرد.

استاندارد کردن پتاسيم هيدروکسايد 1 نرمال – مولار:

5 گرم پتاسيم بي فتالات که قبلا در دماي 120 درجه سانتيگراد به مدت 2 ساعت حرارت ديده است را در 75 ميلي ليتر آب مقطر تازه حل میگردد. سپس 2 قطره فنل فتالئين اضافه کرده و تا ظهور رنگ صورتي تيتر ادامه پیدا میکند.

 هر 2/204 ميلي گرم پتاسيم بي فتالات با 1 ميلي ليتر از پتاسيم هيدروکسايد 1 نرمال هم ارز محسوب میشود.

توضيح: روش استاندارد کردن سديم هيدروکسايد 1 نرمال هم مشابه روش فوق است.

 استاندارد کردن پرمنگنات پتاسيم 1/0 نرمال – مولار:

در ابتدا 200 ميلي گرم سديم اگزالاتي که قبلا در دماي110 درجه سانتيگراد به مدت 2 ساعت در آون حرارت ديده است وزن کرده ایم و در 250 ميلي ليتر آب مقطر حل میشود.

سپس 7 ميلي ليتر اسيد غليظ به آن اضافه شده و تا 80 الي 85 درجه سانتيگراد حرارت میرسد. توصيه ميشود که دما به بالاتر از 85 درجه نرسد.

در نهايت تمام اين محلول با پرمنگنات پتاسيم مورد نظر تيتر میشود. لازم به ذکر است که دماي محلول در طي تيتراسيون نبايد به کمتر از 70 درجه سانتيگراد برسد.

براي محاسبه نرماليته بايد دانست که هر 7/6 ميلي گرم سديم اگزالات با يک ميلي ليتر پرمنگنات پتاسيم دقيقا 1/0 نرمال هم ارز است.

 استاندارد کردن پتاسيم دي کرومات 1/0 نرمال – مولار :

 25 ميلي ليتر از محلول را به يک ارلن درب دار 500 سي سي ريخته و 2 گرم يدور پتاسيم به آن افزوده و با 200 ميلي ليتر آب مقطر آن رقيق میشود.

5 ميلي ليتر اسيد کلريدريک غليظ به آن افزوده و به مدت 10 دقيقه آن در يک جاي تاريک قرار میگیرد. سپس آن را با سديم تيوسولفات 1/0 نرمال تيتر نمایید. در نزديکي نقطه اکي والان 3 ميلي ليتر معرف نشاسته به آن اضافه کرده و تا بيرنگ شدن کامل محلول تيتر را ادامه میدهیم.

45 Projects
1 متیل 2 پیرولیدون مرک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *